Informatie ledenraadpleging

Het interim-bestuur nodigt alle leden uit om een keuze te maken tussen verkoop of terugkoop van de aula. Als het goed is, heeft u hier in week 49 een uitnodiging voor gekregen. Via de post of via de e-mail hebben we geprobeerd de leden te bereiken. Nu kan het zijn dat u geen uitnodiging heeft gehad. U kunt dit schrijven hieronder dan zien en gebruiken als de uitnodiging. We roepen alle leden op hun keuze kenbaar te maken, zodat we een goed besluit kunnen nemen. Uw keuze moet vóór 18 december 2020 binnen zijn.

Ledenraadpleging

U ontvangt deze brief omdat wij uw mening willen vragen over het wel of niet behouden van de aula aan de Provincialeweg 146A. Afgelopen september zijn het voormalig Groene Kruis gebouw en de aula verkocht. Het interim-bestuur dat sinds oktober actief is, heeft de mogelijkheid om de aula terug te kopen. Meer kunt u hierover lezen op onze website. Als lid van de vereniging heeft u bij overlijden recht op gereduceerde tarieven voor de kosten van uitvaartzorg. Ook heeft u recht op een uitkering van 780 euro. Onze vereniging had de beschikking over een aula, die tevens dienst deed voor het stallen van noodzakelijke eigendommen. De laatste jaren zien we dat er minder gebruik van de aula wordt gemaakt. Veel mensen kiezen ervoor om hun naaste thuis op te baren. Daardoor zijn de kosten van de aula hoger dan de opbrengsten. De kosten van de aula kunnen op langere termijn het verhogen van de ledenuitkering lastiger maken. De basiscontributie bedraagt op dit moment € 20. Met een verhoging van € 2 verwacht het interim-bestuur dat het terugkopen van de aula geen negatieve invloed gaat hebben op de ledenuitkering. Wij vragen u dus of u een contributieverhoging wilt betalen om de aula te behouden.

Graag ontvangen wij uw keuze vóór 18 december a.s.
Bij behoud van de aula kiest u dus ook voor een contributieverhoging.

Interim bestuur DLE

O behoud aula (€ 22)                                                 O verkoop aula (€ 20)

Naam:                                                                        Adres:

Geboortedatum:                                                        Woonplaats:

Handtekening:

Dit formulier graag terugzenden naar adres : Openderweg 28, 9865XE Opende.
U mag uw keuze ook via een email doorgeven (mag ook simpel behoud of verkoop): delaatsteeeropende@gmail.com
Of u kunt het formulier inleveren op Drachtsterweg 21 of Zuiderweg 3 te Opende.

Nieuws van DLE,

In de Keuvelaar van september heeft u nieuws van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Opende kunnen lezen. In dit schrijven is informatie gegeven over de redenen die het bestuur heeft doen besluiten om het gebouw inclusief aula te verkopen. Op 15 september 2020 heeft de officiële overdracht plaatsgevonden.

De verkoop is voor veel inwoners en leden van de vereniging een verrassing geweest. Door de vele vragen die hierover in het dorp leven, had het bestuur gehoopt met deze informatie meer duidelijkheid en inzicht te geven en dat de rust daarmee zou terugkeren. Echter, de vragen zijn na deze uiteenzetting van het bestuur niet afgenomen. Vooral de vraag waarom het gebouw verkocht moest worden en of er voldoende is gezocht naar alternatieven, zoals andere huurders, blijven aanwezig. Maar ook hoe het kan dat heel veel leden hier blijkbaar niets van wisten. Daarnaast de vraag waarom er niet meer berichtgeving over de verkoop in de openbaarheid is gebracht, dan wel waarom het gebouw onderhands is verkocht en niet via een makelaar. 

In de editie van de Streekkrant van 29 september wordt een journalistiek artikel geplaatst. In dezelfde periode vindt ook een overleg plaats tussen een delegatie van het bestuur, de initiatiefnemers van het krantenartikel en de koper van het pand. Door alle ontstane commotie besluiten drie van de vier bestuursleden hun functie neer te leggen. Zoals u in de vorige Keuvelaar heeft kunnen lezen was mevrouw Van der Meer begin dit jaar wegens drukke werkzaamheden reeds gestopt als bestuurslid. Alleen de penningmeester mevrouw Witteveen blijft aan.

Op Opende Online verschijnt op 2 oktober een artikel waarin de stand van zaken op dat moment wordt weergegeven en dat er gewerkt wordt aan het instellen van een interim bestuur. Inmiddels zijn er personen voor het tijdelijke bestuur benaderd en gevonden. Ook de heer Tjeerdsma heeft aangegeven toch tijdelijk beschikbaar te blijven voor een bestuursfunctie.

Het interim bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Dhr. Wieger Snip, voorzitter
  • Mw. Christina Witteveen, penningmeester
  • Mw. Nineke Hoekstra, notulist
  • Dhr. Pieter Tjeerdsma, algemeen
  • Mw. Jannie Steensma-Nobach, algemeen

In de eerste vergadering op 19 oktober heeft het bestuur de volgende afspraken gemaakt:

  • -Het bestuur zal zich inzetten de dagelijkse verenigingszaken zo goed mogelijk te behartigen;
  • -We gaan de leden zoveel als mogelijk informeren via de website: uitvaartverenigingopende.nl;
  • -Er worden kandidaten gezocht voor een nieuw vast bestuur;
  • -Er wordt een ledenraadpleging gehouden over het behoud van de aula;
  • -Er zal een Algemene Ledenvergadering worden uitgeroepen zodra dit mogelijk is.

Ondanks het feit dat de aula reeds is verkocht, is het mogelijk deze voorziening toch voor het dorp te behouden. Koper heeft aangegeven hier op verschillende manieren aan mee te willen werken. Het interim bestuur waardeert deze opstelling van koper enorm. Op korte termijn zal daarom een voorstel over deze keuze aan de leden worden voorgelegd. Het bestuur gaat kijken op welke manier dit mogelijk is. De initiatiefnemers, (Groep behoud aula) onderzoeken op dit moment onder welke voorwaarden er mogelijkheden zijn om de aula voor Opende en omstreken te behouden.

Wanneer u na het lezen behoefte heeft om te reageren, dan kunt u dit doen via e-mailadres delaatsteeeropende@gmail.com of telefoonnummer 0594-659996 (alleen ’s ochtends bereikbaar). Ook als u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuurlijke functie of zich als vrijwilliger in wilt zetten voor de vereniging, dan horen we graag van u.

En natuurlijk bent u ook zeer welkom als nieuw lid, informatie hierover vindt u op onze website.

Verder willen we u vragen na te gaan of uw adresgegevens en lidmaatschapsgegevens (o.a. aanmelden kinderen) actueel zijn. Vooral wanneer u in de afgelopen jaren bent verhuisd, wil het doorgeven van wijzigingen er nog weleens bij inschieten.

We hopen op een vruchtbare samenwerking en dat één van de oudste verenigingen van ons dorp Opende kan blijven bestaan. 

Opende, 19 oktober, namens uitvaartvereniging DLE

Wieger Snip, Interim voorzitter

Tel. 0594-658265