Nieuws van DLE,

In de Keuvelaar van september heeft u nieuws van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Opende kunnen lezen. In dit schrijven is informatie gegeven over de redenen die het bestuur heeft doen besluiten om het gebouw inclusief aula te verkopen. Op 15 september 2020 heeft de officiële overdracht plaatsgevonden.

De verkoop is voor veel inwoners en leden van de vereniging een verrassing geweest. Door de vele vragen die hierover in het dorp leven, had het bestuur gehoopt met deze informatie meer duidelijkheid en inzicht te geven en dat de rust daarmee zou terugkeren. Echter, de vragen zijn na deze uiteenzetting van het bestuur niet afgenomen. Vooral de vraag waarom het gebouw verkocht moest worden en of er voldoende is gezocht naar alternatieven, zoals andere huurders, blijven aanwezig. Maar ook hoe het kan dat heel veel leden hier blijkbaar niets van wisten. Daarnaast de vraag waarom er niet meer berichtgeving over de verkoop in de openbaarheid is gebracht, dan wel waarom het gebouw onderhands is verkocht en niet via een makelaar. 

In de editie van de Streekkrant van 29 september wordt een journalistiek artikel geplaatst. In dezelfde periode vindt ook een overleg plaats tussen een delegatie van het bestuur, de initiatiefnemers van het krantenartikel en de koper van het pand. Door alle ontstane commotie besluiten drie van de vier bestuursleden hun functie neer te leggen. Zoals u in de vorige Keuvelaar heeft kunnen lezen was mevrouw Van der Meer begin dit jaar wegens drukke werkzaamheden reeds gestopt als bestuurslid. Alleen de penningmeester mevrouw Witteveen blijft aan.

Op Opende Online verschijnt op 2 oktober een artikel waarin de stand van zaken op dat moment wordt weergegeven en dat er gewerkt wordt aan het instellen van een interim bestuur. Inmiddels zijn er personen voor het tijdelijke bestuur benaderd en gevonden. Ook de heer Tjeerdsma heeft aangegeven toch tijdelijk beschikbaar te blijven voor een bestuursfunctie.

Het interim bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Dhr. Wieger Snip, voorzitter
  • Mw. Christina Witteveen, penningmeester
  • Mw. Nineke Hoekstra, notulist
  • Dhr. Pieter Tjeerdsma, algemeen
  • Mw. Jannie Steensma-Nobach, algemeen

In de eerste vergadering op 19 oktober heeft het bestuur de volgende afspraken gemaakt:

  • -Het bestuur zal zich inzetten de dagelijkse verenigingszaken zo goed mogelijk te behartigen;
  • -We gaan de leden zoveel als mogelijk informeren via de website: uitvaartverenigingopende.nl;
  • -Er worden kandidaten gezocht voor een nieuw vast bestuur;
  • -Er wordt een ledenraadpleging gehouden over het behoud van de aula;
  • -Er zal een Algemene Ledenvergadering worden uitgeroepen zodra dit mogelijk is.

Ondanks het feit dat de aula reeds is verkocht, is het mogelijk deze voorziening toch voor het dorp te behouden. Koper heeft aangegeven hier op verschillende manieren aan mee te willen werken. Het interim bestuur waardeert deze opstelling van koper enorm. Op korte termijn zal daarom een voorstel over deze keuze aan de leden worden voorgelegd. Het bestuur gaat kijken op welke manier dit mogelijk is. De initiatiefnemers, (Groep behoud aula) onderzoeken op dit moment onder welke voorwaarden er mogelijkheden zijn om de aula voor Opende en omstreken te behouden.

Wanneer u na het lezen behoefte heeft om te reageren, dan kunt u dit doen via e-mailadres delaatsteeeropende@gmail.com of telefoonnummer 0594-659996 (alleen ’s ochtends bereikbaar). Ook als u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuurlijke functie of zich als vrijwilliger in wilt zetten voor de vereniging, dan horen we graag van u.

En natuurlijk bent u ook zeer welkom als nieuw lid, informatie hierover vindt u op onze website.

Verder willen we u vragen na te gaan of uw adresgegevens en lidmaatschapsgegevens (o.a. aanmelden kinderen) actueel zijn. Vooral wanneer u in de afgelopen jaren bent verhuisd, wil het doorgeven van wijzigingen er nog weleens bij inschieten.

We hopen op een vruchtbare samenwerking en dat één van de oudste verenigingen van ons dorp Opende kan blijven bestaan. 

Opende, 19 oktober, namens uitvaartvereniging DLE

Wieger Snip, Interim voorzitter

Tel. 0594-658265