Uitnodiging ledenvergadering 2018 “De Laatste Eer” Opende

Op woensdag 28 maart vindt de algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” plaats in het Groenekruis gebouw aan de provincialeweg 146A te Opende.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd! Klik op “lees meer” voor de agenda.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vergadering 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
 5. Verslag penningmeester
 6. Pauze
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: mw. G. Storteboom-Sienema, mw. W. Alssema-Frankes en dhr. G. Couperus.
  Verkiesbaar: dhr. P. Tjeerdsma en mw. R. vd Meer
 8. Rondvraag
 9. Sluiting